Herroepingsvoorwaarden

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website) geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 30 dagen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan vANTstad. Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd mag worden naar info@vantstad.com.

Voorbeeld modelformulier:
Aan: vANTstad (Geestenspoor 53, 2180 Ekeren – info@vANTstad.com)
Ik/Wij(*) ………………………………………… deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*)
Besteld op(*)/Ontvangen op (*) ……………………………………………………………………………………
Naam/Namen consument(en)(*) ……………………………………………………………………………………
Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………
Datum ……………………………………………………………………………………
Handtekening van consument(en) ……………………………………………………………………………………
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 
Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (beschadiging door de Klant, gebruikssporen, …), behoudt vANTstad zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product - op eigen verantwoordelijkheid en kosten - met alle geleverde toebehoren in de originele staat en waar redelijkerwijs mogelijk ook in originele verpakking aan de ondernemer retourneren.
 
Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt vANTstad het recht kosten aan te rekenen voor de retour of de retour te weigeren.
 
 
De zichttermijn is niet van toepassing op:
- Door vANTstad gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.
- Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen. 
- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn.
- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.
 
 Voor bovenstaande gevallen kan de annulatie van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annulatiekosten worden doorgerekend.